Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor
  II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
  z siedzibą w Augustowie, al. Kard. S. Wyszyńskiego 1, tel. 87 643 22 28;
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącym Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie możliwy jest pod numerem
   87 643 22 28 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie
  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669
  i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730, 761 i 1078) oraz Ustawy o systemie oświaty
  z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz
  z 2019 r. poz. 730 i 761) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Suwałkach.
 5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator Danych Osobowych

Barbara Koronkiewicz