Komunikaty dla rodziców

Komunikaty dla rodziców (7)

środa, 13 listopad 2019 10:10

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję RadFundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję RadRodziców. Wydarzenie skierowane do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wszystkichzainteresowanych funkcjonowaniem rad rodziców odbędzie się 26.11.2019 w Białymstoku.II

Podlaska Konferencja Rad Rodziców to szczególne spotkanie, w którym udział wezmą eksperci iwieloletni aktywni działacze na rzecz rad rodziców. W czasie prelekcji poruszone zostaną kwestiedotyczące skutecznej współpracy rady rodziców z dyrektorem szkoły, metod finansowania jejdziałalności a także obowiązków i praw rad rodziców.

● Rodzice mogą pomóc dostosować szkołę swoich dzieci do wyzwań współczesności.Zorganizowanie zajęć z robotyki czy dodatkowych lekcji języka obcego to świetny przykładdziałania rady rodziców. Nie wszyscy wiedzą, że rada może coś więcej, niż tylko zbierać składki napomoce plastyczne w szkole. Czas to zmienić – komentuje Wojciech Starzyński, Prezes ZarząduFundacji „Rodzice Szkole”, która zaprasza na Konferencję.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, co jeszcze może rada rodziców oraz jak jej prawa iobowiązki są uregulowane w aktualnych przepisach prawnych. Ważną kwestią, która będzieporuszona podczas II Podlaskiej Konferencji Rad Rodziców jest nawiązanie partnerstwa zdyrektorem szkoły, który jest ważnym sojusznikiem w działalności rady rodziców.Przygotowanie dokumentów finansowych czy kwestie związane z budżetem, to dylematy, zktórymi mierzy się wiele rad rodziców. W czasie wydarzenia specjaliści pomogą zrozumieć, o cochodzi i jak sobie radzić z trudnościami.

●Podczas konferencji omawiamy pytania zadawane naszej Fundacji przez rodziców z całej Polski.To nie są wymyślone problemy, tylko prawdziwe wyzwania, z którymi stykają się rady rodzicówkażdego dnia – podsumowuje Wojciech Starzyński.

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców odbędzie się 26.11. 2019r w Podlaskim UrzędzieWojewódzkim przy ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Zapisy prowadzone są za pomocą formularza na stronie http://www.radyrodzicow.pl/ orazhttp://rodziceszkole.edu.pl/ .

Udział w konferencji jest bezpłatny.

środa, 02 październik 2019 18:45

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, 13.05.2019 r.

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole”
w sprawie zapewnienia rodzicom i uczniom swobodnego dostępu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych: klasówek, kartkówek i sprawdzianów

Art. 44e ustawy o systemie oświaty stanowi:

  1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. [...]
  2. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 [...], określa statut szkoły.

Przytoczony przepis gwarantuje uczniom i rodzicom swobodny dostęp do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych – klasówek, kartkówek i sprawdzianów, i nie muszą oni zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o ich udostępnienie.

Jednocześnie stwierdzenie, że sposób udostępnienia tych prac określa statut szkoły nie może być wykorzystywane do ograniczenia prawa rodziców w tym zakresie, np. poprzez zapisanie, że udostępnianie prac może mieć miejsce jedynie na terenie szkoły, bo takie rozwiązanie nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Zdaniem Fundacji „Rodzice Szkole” przy wyborze sposobu udostępniania wskazanych prac szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego ich otrzymania przez ucznia i jego rodziców, np. przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica itp.

Należy jednocześnie pamiętać, że określony w statucie sposób udostępniania sprawdzonych prac powinien być w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia oraz uzyskać akceptację rady rodziców.

Marta Kowalczyk

analityk prawny Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”