Komunikaty dla rodziców

Komunikaty dla rodziców (5)

środa, 13 listopad 2019 10:10

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję RadFundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję RadRodziców. Wydarzenie skierowane do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wszystkichzainteresowanych funkcjonowaniem rad rodziców odbędzie się 26.11.2019 w Białymstoku.II

Podlaska Konferencja Rad Rodziców to szczególne spotkanie, w którym udział wezmą eksperci iwieloletni aktywni działacze na rzecz rad rodziców. W czasie prelekcji poruszone zostaną kwestiedotyczące skutecznej współpracy rady rodziców z dyrektorem szkoły, metod finansowania jejdziałalności a także obowiązków i praw rad rodziców.

● Rodzice mogą pomóc dostosować szkołę swoich dzieci do wyzwań współczesności.Zorganizowanie zajęć z robotyki czy dodatkowych lekcji języka obcego to świetny przykładdziałania rady rodziców. Nie wszyscy wiedzą, że rada może coś więcej, niż tylko zbierać składki napomoce plastyczne w szkole. Czas to zmienić – komentuje Wojciech Starzyński, Prezes ZarząduFundacji „Rodzice Szkole”, która zaprasza na Konferencję.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, co jeszcze może rada rodziców oraz jak jej prawa iobowiązki są uregulowane w aktualnych przepisach prawnych. Ważną kwestią, która będzieporuszona podczas II Podlaskiej Konferencji Rad Rodziców jest nawiązanie partnerstwa zdyrektorem szkoły, który jest ważnym sojusznikiem w działalności rady rodziców.Przygotowanie dokumentów finansowych czy kwestie związane z budżetem, to dylematy, zktórymi mierzy się wiele rad rodziców. W czasie wydarzenia specjaliści pomogą zrozumieć, o cochodzi i jak sobie radzić z trudnościami.

●Podczas konferencji omawiamy pytania zadawane naszej Fundacji przez rodziców z całej Polski.To nie są wymyślone problemy, tylko prawdziwe wyzwania, z którymi stykają się rady rodzicówkażdego dnia – podsumowuje Wojciech Starzyński.

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców odbędzie się 26.11. 2019r w Podlaskim UrzędzieWojewódzkim przy ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Zapisy prowadzone są za pomocą formularza na stronie http://www.radyrodzicow.pl/ orazhttp://rodziceszkole.edu.pl/ .

Udział w konferencji jest bezpłatny.

środa, 02 październik 2019 18:45

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, 13.05.2019 r.

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole”
w sprawie zapewnienia rodzicom i uczniom swobodnego dostępu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych: klasówek, kartkówek i sprawdzianów

Art. 44e ustawy o systemie oświaty stanowi:

  1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. [...]
  2. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 [...], określa statut szkoły.

Przytoczony przepis gwarantuje uczniom i rodzicom swobodny dostęp do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych – klasówek, kartkówek i sprawdzianów, i nie muszą oni zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o ich udostępnienie.

Jednocześnie stwierdzenie, że sposób udostępnienia tych prac określa statut szkoły nie może być wykorzystywane do ograniczenia prawa rodziców w tym zakresie, np. poprzez zapisanie, że udostępnianie prac może mieć miejsce jedynie na terenie szkoły, bo takie rozwiązanie nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Zdaniem Fundacji „Rodzice Szkole” przy wyborze sposobu udostępniania wskazanych prac szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego ich otrzymania przez ucznia i jego rodziców, np. przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica itp.

Należy jednocześnie pamiętać, że określony w statucie sposób udostępniania sprawdzonych prac powinien być w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia oraz uzyskać akceptację rady rodziców.

Marta Kowalczyk

analityk prawny Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Apel Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie racjonalnego odżywiania się uczniów podczas wycieczek i wyjść grupowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Mając na względzie cele wycieczek szkolnych – Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o rezygnację z wizyt w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek i wyjść szkolnych (lub ograniczenie ich do niezbędnego minimum, np. w sytuacji postoju autokaru w miejscu obsługi podróżnych, przy autostradzie lub drodze ekspresowej, gdzie nie ma możliwości skorzystania z innych form zakupu posiłku).

W związku z działaniami marketingowymi stosowanymi wobec nauczycieli i kadry opiekunów przez jedną z korporacji prowadzących sieć restauracji szybkiej obsługi, Ministerstwo Zdrowia przekazało korespondencję Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów do Ministerstwa Edukacji Narodowej Przedstawiciele ww. organizacji ustalili, że nauczyciele, którzy do restauracji przyprowadzą grupę uczniów lub przedszkolaków mogą liczyć na darmowy posiłek.

Należy zauważyć, że posiłki serwowane przez restauracje szybkiej obsługi, spożywane w nadmiernych ilościach, wywierają negatywny wpływ na zdrowie. Składają się w większości z produktów wysoko przetworzonych i kalorycznych (z dużą ilością niezdrowych tłuszczów) oraz nie zawierają odpowiednich składników odżywczych, niezbędnych w wieku rozwojowym. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca i wątroby, a także choroby nowotworowe.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała oficjalnie otyłość za jeden z najważniejszych czynników ryzyka, związany ze zwiększoną zachorowalnością i umieralnością. Stwierdzono również, że otyłość stanowi obecnie zdecydowanie większe zagrożenie dotyczące ryzyka zgonów na całym świecie niż niedowaga i niedożywienie.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze profilaktyki otyłości odnoszą się jednocześnie do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz uregulowań prawnych mających na celu dostęp do zdrowych produktów na terenie szkoły1. W tym obszarze należy wymienić współpracę Ministerstwa Edukacji Narodowej z resortami zdrowia i rolnictwa w zakresie realizacji programów edukacyjnych: „Programu dla szkół” oraz „Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”.

Z powyższego wynika, że często uwzględniane również w programach wycieczek szkolnych i przedszkolnych wizyty w sieciach restauracji szybkiej obsługi nie powinny mieć miejsca, W szczególności, nie powinny stanowić formy nagrody dla dziecka, a także towarzyszyć świętowaniu wspólnych uroczystości (np. Dzień Dziecka). Niedopuszczalne jest również uzyskiwanie korzyści przez

nauczycieli w zamian za promocję wśród uczniów konkretnych sieci restauracji. Organizowanie przez szkoły wycieczek szkolnych ma na celu, oprócz poznawania kraju, jego historii, tradycji, zabytków kultury, również upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawę stanu zdrowia uczniów2. Przypominamy również link do nowej Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży http://www.ncez.pl

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy - Prawo oświatowe3, nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Prosimy o zapoznanie z powyższym pismem nauczycieli i opiekunów wycieczek szkolnych.

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

2 § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

3 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

itaka              MEN

Warszawa, 1 października 2019 r.

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej