Augustowscy nauczyciele na trzecim miejscu w województwie

W sobotę (20.01.2018 r.)  w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Pracowników Oświaty w Futsalu pod Honorowym Patronatem burmistrza miasta. Uczestnicy rywalizowali o puchary Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grajewie.

 Po raz pierwszy w historii zawodów najlepsi okazali się gospodarze. Drugie miejsce zajęła Politechnika Białostocka, a trzecie reprezentacja Augustowa. Trzon drużyny reprezentującej nasze miasto stanowili nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Organizacją zespołu zajął się wicedyrektor szkoły, Tomasz Choroszewski, który został również jego kapitanem. Poza tym placówka była reprezentowana przez: Grzegorza Gołaszewskiego, Radosława Lotkowskiego, Zbigniewa Citkę oraz Pawła Leszkowicza. Do gry zostali zaproszeni również: Adam Wysocki, Zdzisław Chmielewski, Mirosław Nikiforow, Mariusz Rutkowski oraz Andrzej Wysocki. 

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe medale.

 smartslider3[36]


Warsztaty Terapii Zajęciowej

W piątek (19.01.2018 r.) po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole opiekunów i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Świąteczno – noworoczne spotkania już na stałe weszły do kalendarza imprez organizowanych przez II LO w Augustowie. Ich inicjatorami są Pani Maria Kisielewska oraz Pan Tomasz Choroszewski.

Gości powitała Pani Barbara Koronkiewicz – Dyrektor szkoły, która wyraziła swoją radość z podtrzymywania tradycji wspólnych spotkań kolędniczych. Dodała, iż uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej są zawsze mile widziani w II LO, zaś wymiana doświadczeń może jedynie sprzyjać jeszcze lepszemu poznaniu się i przynieść wymierne efekty w przyszłości.

W dalszej części spotkania nasi goście zaprezentowali niezwykle wzruszający montaż słowno – muzyczno – baletowy, który odnosił się do niedawno przeżytych świąt. Z kolei wokaliści i instrumentaliści z naszej szkoły (z gościnnym występem Kacpra Jonika) wykonali trzy utwory, dodatkowo zaś Patryk Urban zaśpiewał „Bosego pastuszka”, co wywołało ogromny aplauz wśród publiczności. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym wspólnym kolędowaniem. Następnie Pani Barbara Koronkiewicz złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia na 2018 rok. Wyraziła także nadzieję na jeszcze częstsze spotkania w tak serdecznym gronie przyjaciół.

 smartslider3[35]

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Głównego KsięgowegoWymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

4) spełnia jeden z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych      studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) jest biegłym rewidentem, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Wymagania dodatkowe:

1) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,

2) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (QNT sQola, Płatnik, E-Deklaracje), obsługa bankowości elektronicznej, obsługa systemu e-PFRON2,

3) znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

4) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

5) znajomość przepisów płacowych,

6) znajomość przepisów ZUS,

7) znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

8) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

9) sumienność, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność

10) umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku,

11) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

12) preferowane doświadczenie i zatrudnienie na podobnym stanowisku w placówkach oświatowych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

1) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły,

2) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi,

4) zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,

5) zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,

8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

9) sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień oraz sprawozdań z realizowanych przez jednostkę projektów,

10) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych, kart podatkowych,

11) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

12) prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

13) prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

14) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług związanych z działalnością prowadzoną przez szkołę,

15) prowadzenie ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów (rejestrów VAT),

16) sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących prowadzonej działalności,

17) w miarę dokonywanych zakupów znaczenie numerami inwentarzowymi sprzętu oraz pomocy naukowych,

18) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,

19) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

20) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

21) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.


Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie ogłoszeń BIP II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie (http://bip.lo2.st.augustow.wrotapodlasia.pl)

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) świadectwa pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

7) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930)”.


Warunki pracy

1) zatrudnienie na umowę o pracę,

2) zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu,

3) praca w budynku piętrowym bez windy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 14 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2018 r. o godz. 10.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 6432228


Augustów, dnia 29.01.2018 r.
DYREKTOR
mgr Barbara Koronkiewicz

Załącznik - kwestionariusz osobowy


1% na rzecz Towarzystwa Przyjaciół II LO

Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazanie w 2017 roku 1% na rzecz Towarzystwa Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Środki finansowe pozyskane z odpisu 1% podatku za 2016 rok przeznaczone zostały na opłacenie w trwającym roku szkolnym 2017/2018: udziału naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (18 uczniów – styczeń 2018), w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik (10 uczniów – styczeń 2018), w Ogólnopolskim Konkursie Poprawna Polszczyzna (41 uczniów – październik 2017-luty 2018), współorganizacji 6. edycji Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej (październik 2017), współorganizacji jubileuszowej edycji 15. Konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii” (maj  2017), organizacji Maratonu Pisania Listów w obronie praw człowieka (grudzień 2017), organizacji udziału uczniów IILO Dniach Kultury Polskiej na Żmudzi (czerwiec 2017), organizacji udziału uczniów w finale 7. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd” (listopad 2017), współorganizacji jubileuszu 25-lecia Szkoły (wrzesień 2017), pomoc w funkcjonowaniu Szkolnej Galerii „Zaczarowane Wyspy” i popularyzacji wytworów artystycznych uczniów liceum.

W imieniu władz Towarzystwa Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie zwracamy się z gorącą prośbą o ponowne wsparcie i przekazanie odpisu 1% podatku za 2017 rok na potrzeby Towarzystwa - nr KRS: 0000304936.

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie to świetna szkoła, która nie tylko przekazuje wiedzę i kształci umiejętności, promuje prawidłowe zachowania moralne i kształtuje postawy obywatelskie, zachęca uczniów do wnikliwego rozumienia dzisiejszego świata i śmiałego w nim udziału, ale – co jest cechą szczególną naszej placówki - uczy młodzież historii, która harmonijnie łączy się z teraźniejszością i nowoczesnością.

 Wsparcie ludzi życzliwych tej szkole daje możliwość kontynuowania rozpoczętych i podejmowania nowych wyzwań. Dziękujemy.

 

– Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie


 Plebiscyt

Pani Danuta Kaszlej w plebiscycie "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej" została nominowana do tytułu "Osobowość roku 2017" w kategorii "działalność społeczna i charytatywna". Głosować można wysyłając SMS na nr 72355 o treści ORD.19
Koszt jednego SMSa - 2,46 z VAT.
Zachęcamy do udziału w głosowaniu.
B.Koronkiewicz
 Czytaj więcej...

Czytaj więcej...


Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki

Marysia Czarniecka odnosi kolejne sukcesy w dziedzinie poezji!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się w Sosnowcu XXIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki. Uczennica naszej szkoły znalazła się w doskonałym gronie 30 finalistów. Osiągnięcie Marysi jest tym większe, że na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło ponad 300 prac.

Nie jest to jednak jedyny triumf Marysi. Również w grudniu odbył się w ZST w Augustowie II Slam Poetycki. I tu Marysia okazała się bezkonkurencyjna. Już w I rundzie zdeklasowała swoich przeciwników, a w kolejnych tylko zwiększała swoją przewagę.

Serdecznie gratulujemy Marii i życzymy jej dalszych sukcesów. Wierzymy też głęboko, że już niebawem w księgarniach i bibliotekach znajdziemy tomiki poezji jej autorstwa.

A teraz dla ciekawych próbka poezji pióra Marii Magdaleny Czarnieckiej:

 Sztuka picia herbaty 

Pochylam się nad uciekającą z kubka parą
wspomnień
Powoli wspina się - od policzków po rzęsy
A potem spływa
przez zmarznięte dłonie
po skostniałe stopy

Ten zapach rozgościł się już w moim pokoju
stęchlizna
chyba szuka miejsca
by móc zakłócać sen

Zapalę światło, kilka świeczek rozjaśni noc
zapałka
Bezczelnie wkrada się na mój opuszek palca
mały płomyczek
i parzy, i gryzie

O ściany obija się echo tej muzyki
strepitoso
A w głowie grasują niebezpieczne myśli
budzi się demon
zasypia mój śmiech

Pochylam się nad kubkiem gorącej herbaty
strach
przed zimnem, gorzkim smakiem i brakiem światła
dziękuję, nie słodzę
Ognia?
Mam zapałki

 smartslider3[34]