Wyjątkowe spotkanie….

Dnia 15.03.2012, o godzinie 11:55 odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z ewaluatorem w ramach całościowego badania jakości pracy naszej szkoły, przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W spotkaniu, które miało charakter wywiadu i przebiegało w bardzo miłej atmosferze, brali też udział przedstawiciele innych klas (w sumie 23 osoby), a wśród nich szczególnie ci, którzy odnoszą znaczące sukcesy w naszej szkole w dziedzinie edukacji, pracy charytatywnej, czy sportu.

Podczas obrad, poruszona została między innymi tematyka bezpieczeństwa i ogólnej atmosfery panującej w szkole. Uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się, na temat zaangażowania nauczycieli w rozwój zainteresowań swoich podopiecznych.

Uczestnicy spotkania mogli także opisać sposób, w jaki sa nagradzani w szkole za osiąganie swoich sukcesów.

Spotkanie było wyjątkowym przeżyciem, które na długo pozostanie w naszej pamięci. ]

Dni Otwarte prezentujące naszą ofertę na rok szkolny 2012-2013 miały miejsce 21 marca 2012 roku. Kalendarzowo był to już drugi dzień astronomicznej wiosny. Gościliśmy Gimnazjum w Janówce, Lipsku, Nowince, Sztabinie oraz gimnazja augustowskie: nr 2, nr 3, nr 4 oraz Gimnazjum STO. W programie imprezy znalazło się wystąpienie Pana Dyrektora Wojciecha Walulika, premiera krótkometrażowego filmu dokumentalnego o naszym Liceum oraz prezentacje najważniejszych organizacji, grup, drużyn działających na terenie szkoły. Były to: Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Klub Historyczny im. Armii Krajowej, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Wolontariuszy Ptaśki, grupa teatralno-kabaretowa ANTRAKT oraz chór szkolny. Szkolna drużyna piłkarska, drużyna siatkówki oraz sekcja lekkoatletyki reprezentowały zainteresowania i osiągnięcia sportowe naszych uczniów. Gimnazjaliści mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości dotyczące II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w krótkim quizie historyczno-geograficznym z udziałem duszka. Część artystyczną imprezy tworzyły dwa występy muzyczne. Jako pierwsza wystąpiła Paulina Parafiniuk z piosenką Adele Someone Like You oraz krótki koncert zespołu HIPSTER KILLER.

   

Następnie gimnazjaliści udali się na wycieczkę po szkole z przewodnikami.

  

 

W sumie odwiedziło naszą szkołę około 300 gimnazjalistów z powiatu augustowskiego. Bardzo cieszy nas tak ogromne zainteresowanie naszym liceum. Wszystkim dzisiejszym gościom oraz nauczycielom dziękują klasy: II C oraz II D, które w tym roku przygotowały i poprowadziły Dni Otwarte. Fotografie wykonała Justyna Gąsiewska.

Zapraszamy w przyszłym roku! Do zobaczenia wiosną!

Fotki w galerii

(ej)


Zgodnie z wolą śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który 26.02.2010 r. złożył prezydencki projekt ustawy, Sejm RP w dniu 3 lutego 2011 r. przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji. W myśl jej postanowień 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i Świętem Państwowym.

Przywróćmy „Żołnierzy Wyklętych” zbiorowej pamięci


Z apelem o zapalenie 1. marca światełka pamięci przed augustowską siedzibą NKWD i PUBP, tzw. „Domem Turka” (ul. 3.Maja 16
w Augustowie) – czyli w miejscu, gdzie Polacy walczący o Niepodległą byli więzieni, katowani i mordowani wystąpiła Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie na stronie internetowej klubu – www.akklub.pl . Apel został upowszechniony przez część lokalnych mediów i pod tablicą na „Domu Turka”, upamiętniającą ofiary NKWD I PUBP, zapłonęły znicze od mieszkańców Augustowa, również od władz samorządowych powiatu augustowskiego.

O godz. 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Odbywały się one w kilku przestrzeniach – sześć klas ze swymi nauczycielami obejrzało spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji „Tajny Współpracownik” w reżyserii Krzysztofa Langa, wg scenariusza Cezarego Harasimowicza. Projekcja spektaklu to element dobrze przygotowanej akcji edukacyjnej IPN i TVP Historia. Do szkoły trafiły plakaty i broszury zawierające podstawową wiedzę o święcie i jego bohaterach. Uczniowie zapoznali się z tekstem T. Łabuszewskiego – padły najważniejsze pytania i odpowiedzi opisujące podziemie antykomunistyczne, zainteresowani szerszą wiedzą mogli ją pogłębić poprzez portal www.ipn.gov.pl/wyklęci, znalazły się osoby chętne, które udostępnione tam materiały wykorzystały w posterze informującym o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Młodzież otrzymała dwie alternatywne, obie dobrowolne, propozycje wyrażenia własnej refleksji o „Wyklętych”.

Propozycja pierwsza: Zbierz informacje o polskim podziemiu niepodległościowym i prześlij własne refleksje na temat: Dlaczego, przez kogo „wyklęci”? Czy to dobre określenie dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego walczących o wolną Polskę po 1944 r., gdy wypędzając z ziem polskich okupanta niemieckiego Związek Radziecki narzucił Polakom władze niesuwerenne?

Propozycja druga: Obejrzyj oparty na autentycznych faktach spektakl „Tajny współpracownik” i prześlij swoje wrażenia bądź oceny postaci – bohaterów sztuki.

Na auli II LO miała w tym czasie miejsce sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, której organizatorami byli: Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Starosta Augustowski i Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Sesję swą obecnością zaszczycili żołnierze AK – AKO: Tadeusz Zięcina „Sokół” i Edward Maksimowski „Gil”, licznie reprezentowane były rodziny „Wyklętych…”, którzy odeszli już na wieczną wartę. Gościliśmy księdza prałata dr. Wojciecha Kalinowskego, władze samorządowe: Joannę Lisek – przewodniczącą Rady Miasta Augustowa i Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarostę Augustowskiego, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Płaskiej, ppłk. SG Krzysztofa Pampucha. Związki i stowarzyszenia kombatanckie reprezentowali: Halina Kochanowska – sekretarz augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rtm. Zdzisław Chmieliński – Prezes koła Związku Krechowiaków w Augustowie, Barbara Czartoszewska i Eugeniusz Simson – Prezesi honorowi Oddziału oraz Koła Związku Sybiraków w Augustowie, Bogdan Nowacki – wiceprezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Przybyli dyrektorzy i nauczyciele szkół z powiatu augustowskiego, delegacja młodzieży z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, dwie klasy humanistyczne II LO oraz grono sympatyków historii.

Po powitaniu gości przez Wojciecha Walulika, Dyrektora II LO w Augustowie, Danuta Kaszlej wraz z uczniami przypomniała zebranym genezę i ideę ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Odczytana została ustawa ustanawiająca dzień 1 marca Świętem Państwowym.

Głównym punktem sesji była prezentacja książki: W godzinie próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy, wydanej przez białostocki Oddział IPN. O powodach powstania tego opracowania opowiedział Eugeniusz Korneluk - Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Autorki: Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska zaprezentowały zebranym album poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 r. Ta bogato ilustrowana publikacja, zawierająca ponad 500 zdjęć i dokumentów, została przygotowana przede wszystkim w oparciu o materiały archiwalne z zasobu Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Białymstoku. W przejrzystej prezentacji autorki omówiły jej zawartość.

W recenzji książki, zamieszczonej na stronie www.ipn.gov.pl czytamy: W pierwszej części albumu zamieszczono materiały archiwalne dotyczące żołnierzy walczących w strukturach dwóch głównych konspiracyjnych nurtów, tj. Okręgu AK-AKO-WiN Białystok oraz Okręgu NZW Białystok. Są tu fotografie kadry dowódczej Okręgów, oddziałów, szeregowych żołnierzy oddziałów partyzanckich, a także dokumenty wytworzone przez podziemie, np. rozkazy organizacyjne, dzienniki korespondencyjne, wnioski awansowe, wzory pieczęci, przykładowa prasa konspiracyjna. Dokumenty te ukazują zakres działalności i stopień zorganizowania białostockich struktur podziemnych oraz uświadamiają legalność konspiracji zbrojnej, jako struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

Druga część albumu prezentuje biografie piętnastu wybranych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ukazują one różnorodność losów i postaw ludzi, którzy w 1944 r. podjęli decyzję o trwaniu w oporze wobec systemu komunistycznego oraz skutki tej deklaracji. Na podstawie raportów funkcjonariuszy UBP/SB oraz dokumentów podziemia można zaobserwować dramatyzm wyborów politycznych, ideowych i moralnych żołnierzy konspiracji zbrojnej. Lektura dokumentów dostarcza wiedzy o tym, jaką cenę płaciło się za wierność ideałom, za sprzeciw wobec nowych, narzuconych władz, za walkę o suwerenność. W tej części można znaleźć biogramy żołnierzy, którzy za działalność niepodległościową zostali skazani na karę śmierci czy wieloletnie więzienie, a po wyjściu na wolność byli nieustannie inwigilowani, nieraz pozbawiani pracy, szantażowani. Przedstawiono tu również osoby, które dokonały swoistej przemiany wartości i otwarcie przeszły na stronę dotychczasowego wroga.

Prezentowany w albumie materiał historyczny odzwierciedla okrucieństwo komunistycznego systemu, stosowane przez organy bezpieczeństwa metody, kombinacje operacyjne, inwigilację, rozpracowywanie oddziałów od środka i ich likwidację, zmuszanie do współpracy.

Podczas prezentacji wskazane zostały także osoby pochodzące z terenu Suwalszczyzny.

Prowadząca sesję Danuta Kaszlej, nawiązując do tej prezentacji przywołała „Wyklętych” i ich rodziny obecne na sesji. Przedstawiła Tadeusza Zięcinę „Sokoła”, Leokadię Michaluk – żonę Jana Michaluka „Żołnierczyka”, Annę Sadowską – córkę Stanisława Orłowskiego „Pioruna”, Mariana Sadowskiego – bratanka Jana Sadowskiego „Bladego”, Izydora Bronakowskiego brata Stanisława Cieślukowskiego „Pioruna”, Józefa Wasilewskiego brata Zygmunta Wasilewskiego „Martina”. Edward Maksimowski „Gil” przywołał postacie swoich braci Lucjana Maksimowskiego „Korzenia”, Stanisława Maksimowskiego „Orła” i Józefa Maksimowskiego „Kanarka”. Traumę rodzin „Wyklętych” podkreśliło wspomnienie córki Stanisława Orłowskiego „Pioruna”, zaprzysiężonego w AK od 1942 r., od wiosny 1945 r. żołnierza oddziałów leśnych, bezwzględnie tropionego do sierpnia 1952 r., gdy został zamordowany w obławie sił KBW, PUBP, MO we wsi Pokośno pod Suchowolą.

Modlitwę za duszę żołnierzy niepodległościowego podziemia, ich rodziny i tych, którzy udzielali im wsparcia, płacąc za to najczęściej surową cenę, poprowadził ks. prałat dr Wojciech Kalinowski.

Oprawą sesji były recytowane przez młodzież wiersze: Tadeusza Chrzanowskiego „Ci z AK” i Zbigniewa Herberta „Wilki”. Nie były to jedyne poetyckie interpretacje trudnych powojennych losów podczas tego spotkania. Wrażenie na audytorium zrobiły autorskie utwory recytowane w trakcie trwania sesji przez Izydora Bronakowskiego i Edwarda Maksimowskiego „Gila”.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, autorstwa Barbary Kondrackiej i Wojciecha Batury, pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej, ”Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego na Augustowszczyźnie”.

Książka trafiła w ręce mieszkańców regionu, w którym partyzanci dotrwali do jesieni 1954 r. Pierwsze jej konfrontacje z pamięcią świadków historii i wiedzą historyków – regionalistów zaistniały już w trakcie oraz tuż po zamknięciu oficjalnej części sesji i oby działo się tak dalej w imię rekonstruowania wiedzy o „Wyklętych” i czasie, w którym przyszło im mierzyć się z dramatycznie trudną rzeczywistością.

Zbigniew Kaszlej

 


 

Dobra wiadomość - udało się powstrzymać eksmisję w Port Harcourt w Nigerii

Jak interwencja Amnesty International pomogła powstrzymać przymusową eksmisję - na ten moment ...

Nielegalne wysiedlenie społeczności Związku Kolejowego w Port Harcourt. Nigeria była przygotowana do działania. Pilna Akcja i natychmiastowe apele wysyłane w odpowiedzi na nią przyniosły czasowe zawieszenie. Raportuje Makmid Kamara.

O 6.45 stukanie do drzwi. Czas wyjść z domu.

O 7.00 rano mieliśmy spotkanie z kolejową społecznością, całe szczęście byliśmy tam zanim wszystko się zaczęło.

Kiedy przybyłem z kolegą na miejsce, zobaczyliśmy, że niektórzy ludzie już w pośpiechu pakowali swoje rzeczy w obawie przed nagłym zniszczeniem ich dobytku.

Dało się wyczuć powszechny niepokój wśród mieszkańców.  Czy protest odniesie skutek? Czy powstrzyma buldożery i siły bezpieczeństwa? Czy zaangażowanie Amnesty International i jej partnerów powstrzyma rząd od zrealizowania swoich planów?

Początkowo, moja podróż do Port Harcourt miała na celu koordynowanie akcji walentynkowej jako część naszej stałej kampanii na rzecz prawa do godnych warunków zamieszkania w Port Harcourt.

Cel ten zmienił się kilka dni przed moim wyjazdem z Londynu. Od jednego z naszych lokalnych aktywistów otrzymaliśmy wiadomość, że władze dzielnic nadbrzeżnych dały mieszkańcom siedem dni na opuszczenie swoich domów.
Mając na uwadze dotychczasowe poczynania władz, a zwłaszcza historię rozbiórki 13 domów i dwóch kościołów po podobnej siedmiodniowej zapowiedzi, musieliśmy podjąć działanie.

Przygotowaliśmy Pilną Akcję wzywającą aktywistów Amnesty International z całego świata do pisania do gubernatora dzielnicy, wysyłania wiadomości za pośrednictwem Twittera i Facebooka.

W ciągu kilku godzin napłynęły wiadomości od aktywistów i aktywistek  z całego świata,  w różnych językach, tj. angielski,  hiszpański,  portugalski czy francuski.
Ale komunikat był taki sam: Gubernatorze Amaechi, ZATRZYMAJ przymusową eksmisję społeczności Związku Kolejowego.

W poniedziałek rano w Port Harcourt, aktywiści i aktywistki wzywali ludzi do gromadzenia się przed wyburzonymi budynkami społeczności. Po około godzinie, zaczął się śpiew i taniec. Mężczyźni, kobiety i dzieci – wszyscy przyłączali się  i śpiewali trzymając transparenty Amnesty International.

Udało nam się odnieść małe zwycięstwo. Buldożery nie przyszły i domy pozostały w miejscach, w których  stały w godzinach porannych.
Opuściliśmy to miejsce, aby spotkać się z Komisarzem ds. Rozwoju Miejskiego i dowiedzieć się czegoś więcej. Rozbiórki będą czasowo zawieszone. Rząd zobowiązał się przestrzegać należytego procesu i włączyć w niego mieszkańców społeczności.

Wiadomość o rezultatach naszego spotkania została przyjęta z wielką radością. Zapewniliśmy społeczność Port Harcourt o dalszym wsparciu Amnesty International  dla walki o ich prawa.

DZIĘKUJEMY WAM !!!


Podsumowaliśmy pięcioletnią działalność

Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli świętować wraz z nami pięć lat istnienia klubu. Klub to ludzie… – młodzież na której nam tak bardzo zależy, pokolenie świadków historii, osoby różnych zawodów, stanów, pokoleń, które mają potrzebę poznawania historii i dzielenia się wiedzą o niej. Zaistnienie i poszerzanie się środowiska angażującego się w klubowe przedsięwzięcia nazywam największym sukcesem Klubu Historycznego. 19 stycznia br. Radzie Programowej i Zarządowi klubu miło było gościć w sali augustowskiego kina licznie przybyłych gości…


Jubileusz obecnością zaszczycili m.in.: Piotr Kurek – członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Czesław Chociej – wiceprezes Okręgu ŚZŻAK w Białymstoku, Czesław Korenkiewicz – prezes augustowskiego koła ŚZŻAK, żołnierze Armii Krajowej, ksiądz Prałat Stanisław Wysocki – prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., ksiądz infułat Antoni Kochański, ksiądz prałat dr Wojciech Kalinowski. Władze wojewódzkie reprezentował wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski i Bogdan Dyjuk – przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Przybyła szeroka reprezentacja Instytutu Pamięci Narodowej z prof. Cezarym Kuklo – Dyrektorem białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, naczelnikami: Eugeniuszem Kornelukiem i Waldemarem Wilczewskim na czele.

Władze samorządowe Powiatu Augustowskiego reprezentowali: Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski, Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Zarzecki i Wiesław Jarmusik – członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie. Byli także obecni: Joanna Lisek – Przewodnicząca Rady Miasta Augustowa i Piotr Sieńkowski Komendant Straży Miejskiej.

Licznie przybyli członkowie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i związków kombatanckich, wśród nich: Jerzy Sienkiewicz – Prezes augustowskiego Okręgu Związku Sybiraków, Zdzisław Chmieliński – Prezes Koła Krechowiaków w Augustowie, Helena Zalewska – Prezes augustowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Małgorzata Ostrowska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej. Zaszczycili jubileusz swą obecnością dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach – Tadeusz Radziwonowicz, Andrzej Matusiewicz – wiceprezes Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, którzy wzięli udział w realizacji projektów organizowanych przez Klub Historyczny: „Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć – „Obława Augustowska z lipca 1945 r.”, „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich”.

Świętowali 5 lat działalności klubu sympatycy historii z różnych środowisk – stali uczestnicy klubowych przedsięwzięć, harcerze oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

5 lat to nie dużo, ale to dość dużo, by powiedzieć wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze klubowe inicjatywy, tym, którzy je współtworzyli, czy wspierali - Dziękujemy !
Nasza działalność jest możliwa dzięki współpracy wielu środowisk. Są one reprezentowane we władzach klubu – Radzie Programowej i Zarządzie. Złożyliśmy podziękowania członkom Rady Programowej i Zarządu za osobiste zaangażowanie (jest to praca wykonywana społecznie) oraz reprezentowanym przez nich, a wspierającym działalność klubu, środowiskom i instytucjom.
W skład Rady i Zarządu klubu wchodzą: Czesław Korenkiewicz, Franciszek Wiśniewski, Jarosław Szlaszyński, Barbara Czartoszewska, rtm. Zdzisław Chmieliński, Zbigniew Kaszlej, Wojciech Walulik, Wojciech Batura, Leszek Cieślik, Michał Wiśniewski, Helena Mancewicz, Paulina Puszkarska, Beata Naumowicz.

Członkiem Rady Programowej naszego klubu był również żołnierz AK – śp. Antoni Żabicki. Uczciliśmy pamięć Jego i wszystkich Akowców, którzy odeszli na wieczną wartę wśród nich, Prezesa ZG ŚZŻAK Czesława Cywińskiego i 95 Polaków, którzy zginęli – tak jak on – w katastrofie smoleńskiej z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, prezydentem RP Lechem Kaczyńskim z Małżonką.

Przygotowaliśmy na jubileusz specjalnie zaprojektowane podziękowania Klubu Historycznego dla tych osób i instytucji, współpraca z którymi jest podstawą naszej działalności. Źródła historyczne wydobyte z augustowskiej ziemi: monety z 1761, 1791, 1794 i 1840 r. oraz łuska od naboju odnaleziona w obozie partyzanckim Inspektora Suwalskiego AK – mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” na drewnianym podkładzie z tekstem podziękowania otrzymali: Zarząd Główny ŚZŻAK, Oddział IPN w Białymstoku, Franciszek Wiśniewski – starosta augustowski, Jarosław Szlaszyński – wicestarosta augustowski i Wojciech Walulik – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie.

Powołaliśmy Klub w listopadzie 2006 r. pod auspicjami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który pragnie właśnie poprzez kluby ocalić i upowszechniać etos Armii Krajowej. Podstawą tego etosu jest idea wiernej służby niepodległej ojczyźnie, służby ponad podziałami – Armia Krajowa w wyniku akcji scaleniowej zjednoczyła różnorodne środowiska niepodległościowe w jedną siłę zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego.

Takiego patriotyzmu, który łączy chcemy uczyć się od Akowców i zarażać nim młodzież, bo to młodzi są głównym adresatem naszych działań. Naturalną przestrzenią działalności klubu stało się II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie – jestem dumna ze szkoły w której pracuję, bo jest szkołą, która – kształcąc na wysokim poziomie, dba też o wychowanie i wielostronny rozwój uczniów. Mamy tu wsparcie i dobry klimat, ale zapraszamy do wspólnych przedsięwzięć nie tylko uczniów tej szkoły. Udało się nam nawiązać współpracę z ponad 20. szkołami z powiatu augustowskiego i sejneńskiego. Jesteśmy wdzięczni za wspólne działania nauczycielom- społecznikom i młodzieży.

Realizując klubowe przedsięwzięcia mamy pełne wsparcie Starostwa Powiatowego w Augustowie i Oddziału IPN w Białymstoku. Doceniamy tę pomoc – bez niej nie moglibyśmy prowadzić takiej działalności. Nie sposób wymienić wszystkich sojuszników naszych działań – wszystkim dziękujemy.

Nic tak nie pomaga we współpracy jak wspólny cel: upowszechnianie wiedzy z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu. Działalność klubu koncentruje się na popularyzacji wiedzy, starając się czynić to na jak najwyższym poziomie. W obu najważniejszych obszarach – historii regionu i historii najnowszej zapewniają to znakomici referenci zapraszani na sesje tematyczne. Zapraszając historyków chcemy, by młodzież augustowskich szkół ponadgimnazjalnych przygotowująca się do matury i studiów wyższych zetknęła się z wykładem typu akademickiego, mogła mieć informacje o najnowszym stanie badań w zakresie tematyki będącej przedmiotem sesji, a także miała kontakt z osobowościami i autorytetami, ludźmi nauki o doskonałym warsztacie i uznanym dorobku naukowym, jak prof. Jerzy Eisler, dyrektor warszawskiego oddziału IPN, prof. Kazimierz Dopierała, zastępca przewodniczącego Komitetu Badań nad Polonią Polskiej Akademii Nauk, czy też prof. UKSW Bohdan Cywiński. Chcemy rozbudzać w ten sposób edukacyjne aspiracje młodzieży, przełamywać wynikającą z kompleksów obawę przed studiowaniem w dużych ośrodkach, na uczelniach o najwyższym poziomie.
Środowisko augustowskie i suwalskie ma szczęście mieć świetnych regionalistów prowadzących własne badania nad dziejami naszej ziemi. Na forum klubu najwięcej – 8 referatów wygłosił Jarosław Szlaszyński, na wiele sposobów wykorzystujemy wiedzę Wojciecha Batury, Zbigniewa Kaszleja, pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej, a z zaprzyjaźnionego środowiska suwalskiego: Tadeusza Radziwonowicza i Andrzeja Matusiewicza.
O historii naszego regionu – i nie tylko – mówili też historycy Oddziału IPN w Białymstoku: Piotr Łapiński – aż 7 razy, dr Marcin Zwolski, Paweł Kalisz, dr Waldemar Wilczewski, dr Krzysztof Sychowicz, Krzysztof Jodczyk, Andrzej Muczyński, Magda Dzienis. Podziękować pragniemy też Tomaszowi Piotrowskiemu za nagranie w ramach programu „Notacje” wskazanych przez nas świadków historii, dr Ewie Rogalewskiej za eksponowane na forum klubu wystawy. Uwidacznia to modelową wręcz współpracę z OBEP IPN w Białymstoku. Gościliśmy też na sesjach klubu jako wykładowców historyków z warszawskiego, lubelskiego i gdańskiego oddziału IPN: dr. Tomasza Łabuszewskiego, dr. Rafała Wnuka, Piotra Szubarczyka.

Nastawieni jesteśmy na popularyzację wiedzy, ale zasługą klubu jest też to, że wywołał tematy dotąd nieopracowane w historiografii regionu. Przykłady to: konferencja „Dowódcy konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie”, opracowane przez Piotra Łapińskiego „Twarze augustowskiej bezpieki”, referat Wojciecha Batury „…Tam prosto do Augustowa… Zachowane elementy dawnych dróg w powiecie augustowskim”, czy też dokonana przez Zbigniewa Kaszleja kwerenda akt stanu cywilnego i sądu rejonowego w Augustowie, poszerzająca wiedzę o zaginionych w Obławie Augustowskiej.
Inspirowanie referatów tworzących bądź porządkujących wiedzę o historii naszego regionu, wywoływanie źródeł, projekty mające wymiar nie tylko edukacyjny, ale i badawczy również tworzą ważny w naszej ocenie dorobek klubu.
Od listopada 2006 r. zorganizowaliśmy dwadzieścia dziewięć sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, na nich historycy o ważnym dorobku w zakresie tematyki danej sesji wygłosili czterdzieści siedem wystąpień merytorycznych. Dwudziestu sześciu sesjom towarzyszyły wystawy i tematyczne ekspozycje, spośród piętnastu wystaw – jedenaście własnych. W każdej sesji w auli II LO w Augustowie uczestniczyło od stu do stu pięćdziesięciu osób. Miały też miejsce sesje wyjazdowe: w Raczkach, Sztabinie, Janówce.
Próbujemy docierać do młodych też innymi formami działalności. Rajdy historyczne i inne wyjazdy edukacyjne, organizacja ważnych rocznic, spotkania ze świadkami historii, konferencje, publikacje, integracja środowisk kombatanckich, warsztaty dla młodzieży, projekty edukacyjne, gromadzenie źródeł historycznych – w tym utrwalanie relacji, to rodzaje przedsięwzięć jakie podejmowaliśmy.
Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad zabytkami, miejscami pamięci narodowej, cmentarzami i mogiłami. Stoczyliśmy, wespół ze stowarzyszeniami kombatanckimi, batalię o wpis w rejestr zabytków nieruchomych augustowskiej siedziby NKWD i PUBP zwanej „Domem Turka”, staramy się o przeprowadzenie na jej terenie badań ziemnych, by zweryfikować liczne relacje o pochówkach tam ofiar PUBP z lat 1945 – 54 i sprawdzić, czy nadal znajdują się tam szczątki pomordowanych. Uczestniczymy w corocznej kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu, zrealizowaliśmy z młodzieżą projekt „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomnych – nie niszczmy ich”.
Priorytetem naszej działalności jest upowszechnianie wiedzy o Obławie Augustowskiej z lipca 1945 r. i troska o odnalezienie dołów śmierci jej ofiar. Podejmujemy w tym kierunku wielorakie działania samodzielnie (m.in. projekt „Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć…”) i we współpracy z Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W realizacji tych ważnych celów mamy wsparcie mieszkańców regionu wyrażone m.in. w formie podpisywania petycji i wspólnych interwencji. Cieszy nas wspaniała praca współpracujących z klubem nauczycieli – społeczników i młodzieży angażującej się we wspólne działania. To właśnie nazywamy sukcesem.
Podsumowanie pięcioletniej działalności możliwe jest tylko poprzez wskazanie zasadniczych celów i form ich realizacji, tematów i aktywności nie wszystkich a priorytetowych w przekonaniu naszego środowiska.
Mamy dla Państwa w prezencie na jubileusz stronę internetową klubu historycznego, którą na uroczystości jubileuszowej zaprezentował jej administrator – Michał Kaszlej i zapraszamy do korzystania z niej. Postaramy się informować tu o bieżącej działalności i stopniowo dopełniać materiał z pięciu minionych lat – w chwili obecnej jest on reprezentowany fragmentarycznie.

Z uwagą wysłuchaliśmy refleksji Andrzeja Matusiewicza, wybitnego historyka – regionalisty: „Znaczenie Klubu Historycznego w kultywowaniu tradycji i postaw patriotycznych Ziemi Augustowsko–Suwalskiej”.

Najbardziej zaangażowani w działalność organizacyjną i merytoryczną otrzymali szereg odznaczeń i wyróżnień.
Za dotychczasową działalność Klubu podziękował Stanisław Oleksiak – Prezes ZG ŚZŻAK w swoim liście, który w jego imieniu podczas uroczystości odczytał Piotr Kurek, oraz Czesław Chociej – Wiceprezes Okręgu ŚZŻAK w Białymstoku. Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne przekazali: Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski, Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Tadeusz Radziwonowicz – Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Jolanta Dubińska – Francke – Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie, Witold Lewoc – Honorowy Prezes Koła Białystok ŚZŻAK – Okręg Łódź.
Zwieńczeniem uroczystości był bardowskim recital Lecha Makowieckiego, podczas którego były chwile wzruszeń, wyciszenia i refleksji. Goście jubileuszu ciepło przyjęli pieśni patriotyczne z dwóch ostatnich płyt artysty oraz te śpiewane w duecie z żoną – Bożeną Makowiecką. Była to znakomita – i inna niż tradycyjne – lekcja historii, literatury, patriotyzmu i kultury…
Całość uroczystości perfekcyjnie poprowadzili Danuta Fiećko i Tomasz Choroszewski – nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
Dziękujemy Zarządowi Powiatu w Augustowie za współorganizację jubileuszu, Zbigniewowi Rółkowskiemu, właścicielowi kina „Iskra”, za użyczenie sali, Marii Kisielewskiej i Emilii Faszczy – nauczycielkom II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie i uczniom tej szkoły za pomoc w organizacji.

Ten mały jubileusz wynikał z potrzeby wyrażenia wdzięczności i z potrzeby naładowania akumulatorów na przyszłość. Wiele jest wciąż do zrobienia i liczymy na Państwa wsparcie.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w AugustowieJasełka bożonarodzeniowe

22 grudnia 2011 roku szkolna grupa teatralno – kabaretowa „Antrakt” pod kierownictwem Pana Tomasza Choroszewskiego wystawiła jasełka bożonarodzeniowe. Ich formuła była nieco odmienna od tradycyjnej, gdyż akcja została umieszczona w czasach nam współczesnych. Młodzi artyści starali się ukazać, jak dzisiaj mogłoby wyglądać przyjście Boga na ziemię. Spektakl był znakomitą okazją do zadumy, refleksji nad istotą świąt, ale także istotą współczesnego świata. Publiczność, którą stanowili przedstawiciele kadry pedagogicznej i uczniowie, niezwykle emocjonalnie odebrała przesłanie płynące ze sceny…

12 stycznia 2012 roku ten sam spektakl mogli obejrzeć uczniowie i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Augustowie. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki inicjatywie Pani Marii Kisielewskiej.

W jasełkach bożonarodzeniowych wystąpili: Martyna Derda (klasa II d), Mateusz Zyskowski (klasa II d), Szymon Galicki (klasa II d), Paulina Trocka (klasa II d), Angelika Kotowska (klasa II d), Maciej Kaszlej (klasa II d), Klaudia Dobrowolska (klasa II d), Piotr Kamiński (klasa II d), Przemysław Rudzki (klasa II d), Joanna Konkało (klasa II d), Ewelina Mierzejewska (klasa II d), Paula Chrulska (klasa II c), Ewa Wiśniewska (klasa I b), Ewa Kondratowicz (klasa I b), Joanna Kwiatkowska (klasa I b), Natalia Suchocka (klasa I a), Artur Żukowski (klasa I a), Tomasz Marchewka (klasa I b – pomoc techniczna), Kamil Górowski (klasa I b – pomoc techniczna), Marcin Wasilczyk (klasa II b – pomoc techniczna)


Sukcesy szkolnej drużyny piłkarskiej

Drużyna II LO w Augustowie w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 występowała w następującym składzie:

1. Mariusz Leszczyński

2. Jan Starzak

3. Karol Szyc

4. Kamil Kuligowski

5. Michał Dzienis

6. Łukasz Bernatowicz

7. Kamil Kuklo

8. Bartek Turowski

9. Bartek Milanowski

10. Adrian Ziarko

11. Sebastian Wasilewski

12. Radosław Wyszyński

13. Kamil Miłowicki

14. Grzegorz Drejer

Opiekun drużyny: Tomasz Choroszewski

W rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej w Augustowie w sezonie 2011/2012, po rundzie jesiennej, nasza drużyna zajmuje znakomite trzecie miejsce (na 12 startujących ekip). Łącznie w rundzie jesiennej odnieśliśmy 6 zwycięstw, 3 mecze zremisowaliśmy, a tylko dwukrotnie schodziliśmy z boiska pokonani. Stosunek bramek: 53:29.

Mecze naszego zespołu:

1. II LO – Waleczne Serca 2:2
Bramki: Kamil Miłowicki, Bartek Milanowski (karny)

2. II LO – Parszywa 13 3:0
Bramki: Bartek Milanowski – 3

3. II LO – No Name 10:2
Bramki: Bartek Milanowski – 2, Łukasz Bernatowicz – 2, Kamil Miłowicki, Bartek Turowski, Kamil Kuklo, Mariusz Leszczyński, Grzegorz Drejer, Karol Szyc

4. II LO – BAT 6:1

Bramki: Łukasz Bernatowicz – 2, Bartek Turowski – 2, Kamil Kuklo, Kamil Kuligowski

5. II LO – Koszmar 9:1

Bramki: Michał Dzienis – 5, Kamil Kuklo – 3, Karol Szyc

6. II LO – Ognisty Podmuch 3:0 (walkower)

7. II LO – HBR 5:5

Bramki: Łukasz Bernatowicz – 2, Bartek Milanowski, Bartek Turowski, Kamil Kuligowski

8. II LO – Dwa Światy 0:2

9. II LO – Giga 5:5

Bramki: Bartek Milanowski – 2, Kamil Kuklo, Bartek Turowski, bramka samobójcza

10. II LO – Policja 4:7

Bramki: Bartek Milanowski - 4

11. II LO – Sodoma 5:4

Bramki: Bartek Milanowski – 3, Kamil Kuklo, Michał Dzienis

Tabela Miejskiej Ligi Piłki Nożnej po rundzie jesiennej sezonu 2011/2012

Drużyna

Mecze

Wygrane

Remisy

Porażki

Bramki

Różnica

Pkt.

1

DWA ŚWIATY

11

10

1

0

59 - 18

41

31

2

WALECZNE SERCA

11

9

2

0

78 - 21

57

29

3

II LO

11

6

3

2

52 - 29

23

21

4

FC SODOMA

11

6

2

3

44 - 25

19

20

5

HBR

11

5

3

3

60 - 38

22

18

6

POLICJA

11

5

1

5

44 - 39

5

16

7

OGNISTY PODMUCH

11

5

1

5

34 - 44

-10

16

8

GIGA

11

3

3

5

44 - 54

-10

12

9

BAT

11

3

2

6

47 - 45

2

11

10

PARSZYWA 13

11

3

2

6

24 - 46

-22

11

11

NO NAME

11

1

0

10

20 - 72

-52

3

12

KS KOSZMAR

11

0

0

11

18 - 93

-75

0

 

Ponadto zespół II LO wystartował 11 listopada 2011 roku w rozgrywkach o Puchar Niepodległości i zajął w nich czwarte miejsce. Natomiast 28 stycznia bieżącego roku nasza drużyna wystąpiła w rozgrywkach o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie i zajęła w nich znakomite drugie miejsce, nieznacznie przegrywając w finale.