Augustów: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy
II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Numer ogłoszenia: 135669 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski , ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 96 50, faks 87 643 96 95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.augustowski.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Zadanie obejmuje m.in. - rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska i ogrodzenia, - korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu EPDM o grubości 13 mm dla następujących dyscyplin sportowych: piłki ręcznej (pole do gry o wymiarach 20mx40m), koszykówki ( pole do gry o wymiarach 28mx15m), siatkówki ( pole do gry o wymiarach 9mx18m) - wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze zbiornikami na wodę deszczową, - budowę oświetlenia boiska wraz z zasilaniem, - ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej, - montaż ogrodzenia panelowego wys. 4,0m, - wykonanie linii w polach gry, - zagospodarowanie zielenią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót (załącznik nr 2 do SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach spośród wymienionych w art. 45ust. 6 ustawy: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 z zaznaczeniem: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w terminie do dnia 11-07-2014r. do godz. 10.00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał nr 3 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego z nawierzchnią poliuretanową, a wartość wykonanego zamówienia jest nie mniejsza niż 450 000 zł brutto. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez oferenta wg zał nr 3 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane/t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm./, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm/.Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości wynoszącej co najmniej 100% ceny składanej oferty. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.lo2.augustow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 10:00, miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 25-06-2014r.


Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał nr 1 – formularz ofertowy

zał nr 2- KOSZTORYS OFERTOWY

zał nr 2a- LOII Nawierzchnie, ogrodzenie

zał nr 2b - ELEKTRYCZNY Augustów LO

zał nr 2c- odwodnienie

zał nr 2d- chodnik AUGUSTÓW LO

zał nr 3- oświadczenie 1

zał nr 4 - wykaz robót

zał nr 5 - wykaz_osob

zał nr 6 - oswiadczenie uprawnienia

zał nr 7 - oświadczenie 2

zał nr 8 - grupa kapitałowa.rtf

zał nr 9 -UMOWA - wzór.docx

zał nr 10 - zobowiązanie_podwykonawcy

zał nr 11 chodnik II LO-Model

zał nr 12 E1

zał nr 13 kan deszcz profil podluzny

zał nr 14 LO II boisko odwodnienie przedmiar

zał nr 15 opis Projekt budowlany - boiska

zał nr 16 opis Projekt chodnik

zał nr 17 opis techniczny branza elektryczna

zał nr 18 opis techniczny odwodnienie boisko

zał nr 19 Plansza Zbiorcza Sieci rys nr Z1

zał nr 20 Plan_syt_ wys rys nr D4

zał nr 21 Proj_Zag_Ter_ rys nr ZT

zał nr 22 Przedmiar chodnik

zał nr 23 Przedmiar elektryka Augustów LO (2)...

zał nr 24 PRZEDMIAR nawierzchnie, ogrodzenia

zał nr 25 PRZEKROJE chodnik boisko Aug-Model

zał nr 26 rys.1piłka reczna

zał nr 27 rys.2 koszykówka

zał nr 28 rys.3 siatkówka

zał nr 29 Scan1409

zał nr 30 Scan1410

zał nr 31 SST elektryka Augustów LO

zał nr 32 SST kanalizacja deszczowa LOII

zał nr 33 SST strona tytułowa - boiska

zał nr 34 SSTnawierzchnia, ogrodzenia BOISKO ...

zał nr 35 szczegol korytka z rusztem

zał nr 36 szczegol studni chlonnej D1

zał nr 37 szczegol studni chlonnej D2

zał nr 38 szczegol studzienki rewizyjnej ruszt...

zał nr 39 Szczegóły konstrukcyjne rys nr D5