Dnia 10 czerwca 2014r. wpłynęło zapytanie odnośnie zamówienia na roboty budowlane pn. “ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie”:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku. Czy ma to być nawierzchnia EPDM 13 mm cała wykonana z granulatu EPDM barwionego w masie. Czy nawierzchnia typu natrysk o grubości 13 mm (11 mm sbr+2 mm EPDM)

Odpowiedź:

Nawierzchnia powinna być wykonana cała z granulatu EPDM barwionego w masie , technologia nawierzchni
i kolorystyka została opisana w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do niniejszego zamówienia

pkt. OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNIOWEGO

płyta boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM o gr. ok. 14 mm na warstwie elastycznej gr. 35mm

typu ET i podbudowie gr.15cm przepuszczalnej dla wody z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

 

Pytanie nr 2

Proszę o podanie kolorystyki boiska.

 

Odpowiedź:

 

Kolorystyka nawierzchni boiska do piłki ręcznej : cała powierzchnia w kolorze ceglastym

Pozostała powierzchnia w kolorze niebieskim.