Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski , ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 96 50, faks 87 643 96 95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.augustowski.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Zadanie obejmuje m.in. - rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska i ogrodzenia, - korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu EPDM o grubości 13 mm dla następujących dyscyplin sportowych: piłki ręcznej (pole do gry o wymiarach 20mx40m), koszykówki ( pole do gry o wymiarach 28mx15m), siatkówki ( pole do gry o wymiarach 9mx18m) - wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze zbiornikami na wodę deszczową, - budowę oświetlenia boiska wraz z zasilaniem, - ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej, - montaż ogrodzenia panelowego wys. 4,0m, - wykonanie linii w polach gry, - zagospodarowanie zielenią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach spośród wymienionych w art. 45ust. 6 ustawy: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 z zaznaczeniem: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w terminie do dnia 13.06.2014r. do godz. 10.00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał nr 3 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego z nawierzchnią poliuretanową, a wartość wykonanego zamówienia jest nie mniejsza niż 450 000 zł brutto. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez oferenta wg zał nr 3 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane/t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm./, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm/.Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości wynoszącej co najmniej 100% ceny składanej oferty. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.lo2.augustow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- 28-05-2014r.Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał nr 1 – formularz ofertowy

zał nr 2 – Kosztorys ofertowy

zał nr 2a – II LO nawierzchnie, ogrodzenie

zał nr 2b – Elektryczny Augustów LO

zał nr 2c – odwodnienie

zał nr 2d – chodnik Augustów LO

zał nr 3 – oświadczenie 1

zał nr 4 – wykaz robót

zał nr 5 – wykaz osób

zał nr 6 – oświadczenie uprawnienia

zał nr 7 – oświadczenie 2

zał nr 8 – grupa kapitałowa

zał nr 9 – Umowa nr – wzór

zał nr 10 – zobowiązanie wykonawcy

zał nr 11 – PRZEKROJE chodnik boisko

zał nr 12 – Przedmiar chodnik

zał nr 13 – chodnik II LO-Model

zał nr 14 – opis Projekt chodnik

zał nr 15 – E1

zał nr 16 – LO II boisko odwodnienie przedmiar

zał nr 17 – PRZEDMIAR nawierzchnie, ogrodzenia

zał nr 18 – Plan_syt_ wys rys nr D4

zał nr 19 – Plansza Zbiorcza Sieci rys nr Z1

zał nr 20 – Proj_Zag_Ter_ rys nr ZT

zał nr 21 – Przedmiar elektryka Augustów LO (2)

zał nr 22 – SST elektryka Augustów LO

zał nr 23 – SST kanalizacja deszczowa LOII

zał nr 24 – SST strona tytułowa - boiska

zał nr 25 – SSTnawierzchnia, ogrodzenia BOISKO II LO

zał nr 26 – Scan1409

zał nr 27 – Scan1410

zał nr 28 – Szczegóły konstrukcyjne rys nr D5

zał nr 29 – kan deszcz profil podluzny

zał nr 30 – opis Projekt budowlany - boiska

zał nr 31 – opis techniczny branza elektryczna

zał nr 32 – opis techniczny odwodnienie boisko

zał nr 33 – rys.1piłka reczna

zał nr 34 – rys.2 koszykówka

zał nr 35 – rys.3 siatkówka

zał nr 36 – szczegol korytka z rusztem

zał nr 37 – SZCZEGÓŁ STUDZIENKI D1

zał nr 38 – SZCZEGÓŁ STUDZIENKI D2

zał nr 39 – SZCZEGÓŁ STUDZIENKI REWIZYJNEJ RUSZTU