Augustów, 2013-10-28

 

IILO.341-1/13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji terenu przed budynkiem II LO w Augustowie.

W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty na podstawie kryteriów określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren” Sp. z o.o.,
ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów spełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.  Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną
w niniejszym postępowaniu i nie przekraczała kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału
w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena -100 punktów.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zaoferowana cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena – 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren” Sp. z o.o.

ul. Wypusty 5

16-300 Augustów

141 235,27

100%

Ponadto informujemy, że z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający korzystając z uprawnienia zawartego w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.), może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.