Rewitalizacja terenu przed budynkiem II LO w Augustowie
Numer ogłoszenia: 415264 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie , Al. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 6432228, faks 87 6432228 wew. 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo2.augustow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja terenu przed budynkiem II LO w Augustowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji terenu przed budynkiem II LO w Augustowie. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 2. Wykonanie trawników. 3. Roboty drogowe. 4. Elementy małej architektury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000 (słownie: trzy tysiące zł, 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach spośród wymienionych w art 45 ust. 6 ustawy. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr: 92124052111111001031796474 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium w przetargu: rewitalizacja terenu przed budynkiem II LO w Augustowie. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez oferenta wg zał. nr 5 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ, w którym wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Odnośnie spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze (roboty budowlane). Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez oferenta wg zał. nr 5 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie sie kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez oferenta wg zał. nr 5 do SIWZ. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę odpowiadającą co najmniej 100% ceny składanej oferty. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lo2.augustow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Termin zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 11-10-2013 r.


Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

kosztorys ofertowy

rysunek

zał nr 1-SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - roboty pomiarowe

Zał. nr 2- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - wymagania ogólne

Zał. nr 3- UMOWA Nr- wzór

Zal. nr 4- wzór formularza oferty.doc

Zał. nr 5 - wzór oświadczenia z art 22

Zał. nr 6 - wzór oświadczenia z art 24

Zał. nr 7 - wzór wykazu robot budowlanych.doc