REGULAMIN KONKURSU OFERT

NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

W II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie


Konkurs ogłoszono na stronie internetowej szkoły www.lo2.augustow.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu.

1)

Zamawiający :

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Al. Kard. Wyszyńskiego 1

16-300 Augustów

Tel/fax. 87 643 22 28

2. Zamawiający ogłasza konkurs ofert na „Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie”

3. Przedmiot konkursu.

Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do

prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

- codzienne otwieranie sklepiku, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami

odpowiednich służb,

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, sanitarno-epidemiologicznych

- oferta sklepiku powinna obejmować tzw. zdrową żywność, m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe, drożdżówki, kanapki wykonane ze świeżych produktów itp.

- oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.

4. Termin realizacji umowy.

Wymagany termin realizacji umowy – 01.09.2013 r. – 30.06.2016 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

2) Oferta pisemna musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy ( druk w załączeniu),

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem, działalności objętej postępowaniem konkursowym,

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowy.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego”.

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

6. Warunki wymagane od oferentów

1) Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych,

2) Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody zamawiającego,

3) Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków:

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,

- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie, zapoznaniu się z dokumentami konkursowymi oraz ich akceptacji,

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

Brak oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty.

7. Kryteria oceny ofert.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokości czynszu brutto za

okresy miesięczne – najkorzystniejsza cena

8. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego”. do dnia 01-07-2013 r. do godz. 11.00

Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia.

8. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu

Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w godzinach pracy szkoły tj. od 7.00 do 15.00 – tel. 87643 22 28

Wizji lokalnej dokona oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym

9. Miejsce i termin i tryb otwarcia ofert.

1) Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 01-07-2013 r. o godz. 11.15 w sali nr 3

3) Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta wraz
z proponowaną ceną za wynajem.

4) Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

- nie została zachowana prawidłowa forma oferty,

- oferta została złożona przez oferenta, który nie spełnia warunków wymaganych od oferentów,

- brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów,

- oferta została złożona po terminie składania ofert,

- oferta została złożona w niezamkniętej kopercie.

10. Tryb ogłoszenia wyników konkursu i zawarcia umowy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę) której ofertę wybrano oraz cenę.

Zał. nr 1- Oferta

Zał. nr 2 - Oświadczenie

Zał. nr 3- Projekt umowy