Strategia rozwoju szkoły 2012-2016

Strategia rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie na okres 2012-2016

Tworzenie strategii rozwoju szkoły poprzedziła analiza programu rozwoju szkoły na lata 2006-2011, innych dokumentów szkoły, wywiady z nauczycielami oraz przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej. Powyższe działania pokazały, że założenia na lata 2006-2012 zostały wykonane. Podjęto działania związane z nadaniem imienia szkole i z jej promocją w środowisku lokalnym. Ponadto  rozwija się i pielęgnuje kontakty szkoły ze społecznością lokalną. Zdecydowanie podniesiony został poziom nauczania, a co za tym idzie, osiągnięta została stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego. Szkoła organizuje przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej, oraz eksponuje osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym. Uczniowie bardzo aktywnie działają w samorządzie uczniowskim, czując w swoich działaniach wsparcie wychowawców i innych nauczycieli.

Misja

Jesteśmy jedyną szkoła w Polsce, jak również w świecie noszącej imię „Polonii i Polaków na Świecie. W związku z tym, misją naszej szkoły, jest popularyzowanie i propagowanie historii Polonii i Polaków na Świecie, oraz organizowanie edukacji i wypoczynku dla młodzieży z rodzin polonijnych.

Wszyscy wspólnie budują lepszą szkołę, która satysfakcjonowałaby nauczycieli, uczniów i rodziców.”

Hasłem przewodnim szkoły jest: „Vir honestus et bonus civis”-człowiek godziwy i zacny obywatel - napis zdobiący drzwi główne Szkoły Rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wizja

,,Celem naszej pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotowanie go do odniesienia życiowego sukcesu, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Wykształcimy ludzi przygotowanych do podejmowania wyzwań współczesności. Nauczymy wierności zasadom etycznym i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata.’’

 

Cechy absolwenta

 • dążenie do samodoskonalenia
 • dojrzałość
 • odpowiedzialność za dalszy własny rozwój
 • pracowitość i systematyczność
 • szacunek do siebie i innych oraz otoczenia
 • szacunek do swojego kraju i ,,małej ojczyzny’’
 • uczciwość w postępowaniu
 • umiejętność dobrej orientacji na rynku pracyOBSZARY PRIORYTETOWE ROZWOJU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE


OBSZAR:
PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

Cel strategiczny: Stworzymy w naszej szkole środowisko wspierające uczenie się.


OBSZAR:
PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

Cel strategiczny: Przygotowujemy absolwentów do osiągnięcia w życiu sukcesu zgodnie z ich możliwościami i aspiracjami.

OBSZAR: PROMOCJA

Cel strategiczny: Kształtujemy pozytywny wizerunek szkoły

 

 

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

 

STANDARD

 

CEL STRATEGICZNY

 

 

ZADANIA

 

TERMINY

W procesie kształcenia jasno określone cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się.

Stworzymy w naszej szkole środowisko wspierające uczenie się

1.Opracowanie planów wynikowych
z uwzględnieniem uczniów zdolnych
oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2012 / 2016

2. Udoskonalanie PSO i poprawianie wyników zdawalności egzaminu maturalnego w skali województwa i kraju.

2012 / 2016

3. Stosowanie zróżnicowanych
i skutecznych metod nauczania.

2012 / 2016

4. Budowanie pozytywnych relacji społeczności szkolnej.

 

2012 / 2016

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

 

STANDARD

 

CEL STRATEGICZNY

 

 

ZADANIA

 

TERMINY

Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne
i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych
i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane.
W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze
i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości.

Przygotowujemy absolwentów do osiągnięcia w życiu sukcesu zgodnie z ich możliwościami
i aspiracjami.

1. Opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego.

2012 / 2016

2. Podejmowanie działań wynikających z tych programów.

2012 / 2016

3. Zaplanowanie i systematyczne organizowanie działań związanych z preorientacją zawodową przy współudziale instytucji wspomagających.

2012 / 2016

4. Rozwijanie różnorodnych form samorządności i samodzielności uczniów.

2012 / 2016

5. Udoskonalanie mechanizmów współpracy nauczycieli z rodzicami.

2012 / 2016

6. Podejmowanie działań rozwijających więzi społeczności szkolnej z ’’MAŁĄ OJCZYZNĄ’’.

2012 / 2016

7. Kontynuacja pracy istniejących kół zainteresowań oraz zainicjowanie nowych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów.

2012 / 2016

8. Podejmowanie działań wychowawczych związanych z poszerzaniem wiedzy o patronie szkoły.

2012 / 2016

 

PROMOCJA

 

STANDARD

 

CEL STRATEGICZNY

 

 

ZADANIA

 

TERMINY

Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

Kształtujemy pozytywny wizerunek
szkoły

1. Udoskonalanie koncepcji promocji szkoły.

2012 / 2016

2. Aktualizacja szkolnej strony internetowej

2012 / 2016

3. Rozpoznanie oczekiwań edukacyjnych środowiska i dostosowanie do nich oferty edukacyjnej.

2012 / 2016

4. Przygotowanie Dni Otwartych

III-IV każdego roku

5. Ustalenie zasad komunikacji
z mediami.

2012 / 2016

6. Opracowanie informatora zawierającego ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji.

II-III każdego roku

7. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.

2012 / 2016

8. Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej.

2012 / 2016

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

2012 / 2016

10. Eksponowanie osiągnięć uczniów.

2012 / 2016

11. Organizacje konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu augustowskiego ,,Historia utrwalona na starej fotografii’’ pod patronatem Starosty i Burmistrza Augustowa, oraz Multimedialnego Projektu Literackiego i Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

2012 / 2016

Ewaluacja programu rozwoju.

 • Ewaluację programu rozwoju zaplanowano po zakończeniu pięcioletniego programu rozwoju, ale przed przystąpieniem do tworzenia kolejnego.
 • Ewaluacja pozwoli szkole na ocenę efektów programu rozwoju.
 • Zostanie powołany zespół ds. ewaluacji programu rozwoju, który w szczególności zbada, jakie efekty przyniosły podejmowane przez szkołę zadania w priorytetowych obszarach rozwoju.
 • Zespół sformułuje pytania kluczowe oraz skonstruuje narzędzia badawcze do ustalonej metodologii /analiza dokumentów, ankietowanie, wywiady.