Regulamin

Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie

opracowany na podstawie § 8 ust. 3 Statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.


Rozdział  1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa strukturę, zadania i organizację pracy rady pedagogicznej.

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) „szkole” – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

2)  „statucie szkoły” - należy przez to rozumieć Statut II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

3) „radzie” - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

4)  „zespołach” - należy przez to rozumieć zespoły Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

5) „przewodniczącym” -  należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

 

Rozdział  2
Skład i struktura rady pedagogicznej

§ 2.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych ich częściach  mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej:

1) współpracujący ze szkołą pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

2)  pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad uczniami,

3) przedstawiciele instytucji wspierających pracę szkoły,

4) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

5) przedstawiciele rady rodziców,

6) przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorującego szkołę,

7) pracownicy administracji i obsługi szkoły,

8) inne osoby, których obecność na posiedzeniu rady jest celowa ze względu na tematykę omawianych spraw.

 

Rozdział  3
Prawa i obowiązki przewodniczącego rady pedagogicznej

§ 3.1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej.

2. Jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (dotyczy posiedzeń plenarnych rad pedagogicznych nie planowanych w harmonogramie na dany rok szkolny).

3. Zawiadomienie, o którym mowa § 3. ust. 2. następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim informacji o terminie i planowanym porządku obrad.

4. Przewodniczący rady pedagogicznej ma prawo do:

1) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących uchwał, opinii i wniosków do pracy szkoły,

2) wprowadzania zmian w rocznym harmonogramie obrad plenarnych rad pedagogicznych,

2) zarządzania przerw w obradach,

3) w usprawiedliwionych przypadkach zwalniania członka rady z uczestnictwa w zebraniu.

5. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

1) opracowania i przedstawienia radzie projektu harmonogramu jej zebrań plenarnych na cały rok szkolny,

2) realizacji uchwał rady,

3) wstrzymania wykonania uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa i poinformowania o tym fakcie organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawujący nadzór pedagogiczny,

4) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu kształcenia w szkole,

5) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

6) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności jej członków,

7) zapoznania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

8) egzekwowania od członków rady działalności zgodnej z prawem oświatowym i wewnątrzszkolnym.

 

Rozdział 4
Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej

§ 4. 1. Członkowie rady mają prawo do:

1) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących uchwał, opinii i wniosków do pracy szkoły,

2) wnoszenia uwag i wniosków do porządku zebrań,

3) pełnej informacji z zakresu zarządzania  gospodarką finansową. szkoły.

2. Członkowie rady są zobowiązani do:

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach plenarnych rady i jej zespołów,

2) realizowania uchwał rady, także wtedy kiedy zgłaszali do nich zastrzeżenia,

3) przestrzegania prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,

4) współtworzenia miłej atmosfery i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

5) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Rozdział 5
Organizacja pracy rady pedagogicznej

§ 5.1. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie zespołach i komisjach.

2. Zebrania organizowane są z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, a także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej (złożone na piśmie i z uzasadnieniem).

3. Przedstawicieli rady pedagogicznej do pracy w różnych zespołach i komisjach wybiera się na posiedzeniu plenarnym spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.

4. Działalność zespołów i komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.

5. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez jej członków lub przez radę na wniosek przewodniczącego rady.

6. Zespoły i komisje informują radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.

7. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.

8. Maksymalny czas trwania posiedzenia rady powinien wynosić 3 godziny.

9. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący rady ma prawo przerwać posiedzenie i zwołać następne w terminie 3 dni.

10. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Przyjmuje się je w głosowaniu jawnym.
11. W szczególnych przypadkach dotyczących spraw personalnych  rada podejmuje  decyzje w głosowaniu tajnym.        

12.Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym do ustalania wyników głosowania powołuje się 3 osobową komisję skrutacyjną, a głosowanie przeprowadza się na kartkach opatrzonych podłużną pieczątką szkoły.

 

Rozdział 6
Ustalenia (uchwały, opinie, wnioski) rady pedagogicznej

§ 6.1. Rada podejmuje uchwały i wydaje opinie w sprawach określonych w § 8 statutu szkoły.

2.      Rada zatwierdza wnioski do dalszej pracy szkoły.

 

Rozdział 7
Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej


§ 7.1. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.

2. Protokoły posiedzeń rady sporządzane są w formie wydruku komputerowego i przechowywane u dyrektora szkoły.

3.. Księgę protokołów stanowią protokoły z danego roku szkolnego.

4. Opieczętowaną, ponumerowaną i podpisaną przez dyrektora szkoły księgę zaopatruje się klauzulą: „Księga protokołów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zawiera ........ stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od ........ do ........” i przekazuje się do archiwum szkoły.

5. Księgę protokołów udostępnia się członkom rady pedagogicznej oraz osób do tego upoważnionych z mocy obowiązującego prawa oświatowego.

6. Uchwały rady są sporządzane w formie komputerowej, a ich wydruki przechowywane są w segregatorze, który stanowi księgę uchwał.

7. Księga uchwał jest integralną częścią księgi protokołów rady.

8. Zapis uchwały rady powinien zawierać:

1) numer uchwały;

2) nazwę rady pedagogicznej;

3) datę podjęcia uchwały;

4) podstawę prawną;

5) treść uchwały  (w tym kto ją wykonuje);

6) datę wejścia w życie uchwały;

7) podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

9. Protokoły  rady pedagogicznej są sporządzane przez stałego protokolanta wskazanego przez jej przewodniczącego na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

10. Protokół zebrania rady należy sporządzić w terminie 7 dni od jej posiedzenia.

11. Wyniki głosowania w protokole zebrania rady należy zapisać w następujący sposób: głosowało....., oddano głosów za......, przeciw......, wstrzymało się od głosu.......

12. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący obrad.

13.  Protokół jest udostępniony członkom rady do wglądu  w kancelarii  szkoły przez okres 7 dni.

14. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią oraz mają prawo zgłaszać do dyrektora szkoły uwagi i zastrzeżenia na piśmie  przez okres 7 dni od dnia jego wyłożenia.

15. W przypadku zgłoszenia poprawek, o których mowa w ust. 13 przyjmuje się je na najbliższym posiedzeniu plenarnym rady zwykłą większością głosów i wpisuje na początku nowego protokołu.

16. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien być napisany według schematu:


1) tytuł;

2) ustalenia formalne (ilu członków rady brało udział w posiedzeniu, ustalenie quorum do podejmowania uchwał);

3) przebieg obrad (osoba prowadząca, przyjęcie porządku obrad, zapis treści obrad  i przyjętych rozstrzygnięć);

4) zapis końcowy;

5) podpisy;

17. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na zebraniu.

18. Zapisy dyskusji w protokole powinny uwzględniać osoby biorące udział w dyskusji i wnioski ogólne wypływające z danych wypowiedzi.

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe


§ 8.1 Rada pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły w zakresie spraw określonych  w § 11 statutu szkoły.

2. Zmiany regulaminu rady  mogą być wprowadzone jej uchwałą.

3. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.

4. Traci moc uchwała nr 5/2006/2007 Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu  rady pedagogicznej.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2007r.