Polsko – Litewski Projekt Przyrodniczo – Społeczny
„Puszcza Giedymina”

 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013 Fundusz Małych Projektów, który ma  za zadanie wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez  podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności.

 Czas trwania projektu: 29 września 2010 r. – 28 lutego 2011 r.

 Projekt „Puszcza Giedymina” jest realizowany na zasadzie poczwórnego partnerstwa:

- wspólnego opracowania,

- wspólnego wdrażania,

- wspólnego personelu,

- wspólnego finansowania

z Gimnazjum w Ejszyszkach (Litwa).

 

Cel nadrzędny projektu: integracja społeczna i promocja współpracy pomiędzy młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych po obu stronach granicy na rzecz wspólnego, zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego oraz poznania i ochrony środowiska.

 

Cele szczegółowe:

- wzrost wiedzy z zakresu zjawisk i walorów przyrodniczych istniejących po obu stronach granicy, prowadzący do rozwijania postawy dążącej do poszanowania i ochrony środowiska.

- zawiązanie trwałych przyjaźni polsko-litewskich poprzez wspólne uczestnictwo w działaniach projektu;

- rozwijanie wspólnych zainteresowań przyodniczo-fotograficznych poprzez organizację wernisażu przyrodniczego, będącego podstawą do tworzenia galerii fotograficznych po obu stronach granicy.

 

Opis projektu.

Ziemie Polskie i Litewskie od wielu wieków były ze sobą blisko związane.  Losy ludzi żyjących na tych ziemiach splatały się ze sobą zarówno pod względem historycznym, kulturowym, przyrodniczym, jak i emocjonalnym. Niestety, słaba współpraca między szkołami polskimi i litewskimi przyczyniła się do silnego ochłodzenia stosunków społecznych, a nieczęsto wprost do niechęci czy wrogości wśród młodych ludzi po obu stronach granicy. Brak wiedzy na temat wspólnoty międzynarodowej zarówno pod względem tradycji, historii czy środowiska przyrodniczego powoduje ciągłe oddalanie się od siebie jakże zbliżonych środowisk. Dlatego trzeba zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby nie stracić integracji między Polską a Litwą. Szczególnie wrażliwe są serca dzieci i młodzieży i to właśnie ich sposób myślenia będzie kształtował dalsze losy naszych państw. Toteż rzeczą niezmiernie ważną jest, aby integrować właśnie te młode środowiska. Dlatego grupą docelową projektu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych obszaru przygranicznego.

Oba państwa łączy nie tylko wspólna historia, ale też wspólna przyroda. Poznanie jej  cech jest ważnym krokiem do podjęcia działań na rzecz wspólnej ochrony środowiska.  Wspólne uczestnictwo w działaniach projektu przyczyni się do kształtowania postawy wspólnoty, tolerancji, wzajemnego szacunku i przyjaznych więzi wśród młodych ludzi po obu stronach granicy. Ponadto wspólne przeżywanie obchodów i imprez regionalnych pozytywnie wpłynie na pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Realizacja projektu zgodna jest i wpisuje się w cele i zalecenia Funduszu Małych Projektów. Działania te koncentrują się na budowaniu i wzmocnieniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i litewskimi społecznościami terenów przygranicznych; współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami oświatowymi, jak również promują dobrosąsiedzkie relacje.

Organizacja wspólnych wykładów, wyjazdów i galerii ma za zadanie zintegrować i zachęcić młodych ludzi do udziału we wspólnych inicjatywach, które mogą stać się podstawą do realizacji innych wspólnych projektów transgranicznych. Wspólne przygotowanie projektu, wspólna realizacja, personel i finansowanie, a przede wszystkim wspólny udział w działaniach projektu przyczynią się do zwiększenia efektu transgranicznego projektu. Takim efektem będzie tworzenie się nowych kontaktów partnerskich pomiędzy młodzieżą  szkół ponadgimnazjalnych, jak również pomiędzy instytucjami oświatowymi; działania promujące wiedzę na temat partnera i jego języka; udostępnienie partnerowi dorobku kultury i walorów środowiska z pożytkiem dla obu stron i tym samym działania służące ochronie środowiska.

Działania projektu wpisują się również w politykę horyzontalną, ponieważ służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury; respektują politykę równych szans udziału w działaniach zarówno pod względem płci, miejsca zamieszkania, jak również statusu materialnego. Wpływają na rozwój lokalny obu środowisk oraz  stwarzają warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego i możliwości korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Poprzez uczestnictwo w przyrodniczym cyklu wykładowo-warsztatowym podniesie się również poziom wiedzy biologiczno-przyrodniczej.

Uczestnictwo w projekcie obu partnerom przyniesie wymierne korzyści, poczynając od wykształcenia w młodzieży poszanowania dla przeszłości i tradycji, rozbudzenia zainteresowania środowiskiem i jego walorami, poprzez ubogacanie wiedzy merytorycznej w dziedzinie biologii, ekologii, przyrody, a kończąc na nabyciu nowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest również wyposażenie w pomoce dydaktyczne (np. tablica interaktywna z kompletem mulimedialnym, komputer, mikroskopy, rzutnik itp.)  które znacznie podniesie standard zajęć edukacyjnych, uczyni proces przyswajania wiedzy przyjaznym, z którego korzystać będą liczne grupy  młodych ludzi przez wiele lat po zakończeniu projektu. Projekt realizuje wytyczne kryteria poprzez udział 2 partnerów, którymi są szkoły ponadgimnazjalne po obu stronach granicy, przyjęcie przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie roli partnera wiodącego odpowiedzialnego za realizację wspólnych działań, które są wspólnie planowane i realizowane. Personel zatrudniony w projekcie jest zarówno ze strony polskiej, jak i litewskiej.

Działaniami w projekcie są przyrodnicze wykłady, wyjazdy warsztatowe, wycieczki i wyjazdy plenerowe, prezentacja przyrodnicza oraz wernisaż fotograficzny. Wykłady i warsztaty przyrodnicze podniosą poziom wiedzy biologiczno-przyrodniczej oraz uświadomią zagrożenia środowiskowe i potrzebę wspólnej ochrony środowiska. Wyjazdy plenerowe, którymi są spływ kajakowy Czarną Hańczą oraz wycieczka krajoznawcza po stronie polskiej i litewskiej, pozwolą na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym, pięknem dzikiej przyrody, a także stworzą możliwość trwałej integracji młodzieży po obu stronach granicy. Prezentacja przyrodnicza  przedstawi uczestnikom projektu walory i tajemnice środowiska przyrodniczego rejonu solecznickiego oraz ukaże podobieństwa w elementach świata przyrody.  Wycieczka po Ejszyszkach i okolicy wpłynie na integrację młodzieży i dostarczy wiedzy o zabytkach kultury i tradycjach regionu.

Celem wernisażu przyrodniczego jest poznanie tajników fotografiki, wzmocnienie postawy poszanowania dla wspólnych dóbr przyrodniczych, jak również wykształcenie umiejętności współpracy i integracji polsko-litewskiej.

Zakup sprzętu i wyposażenia posłuży do wykonywania prezentacji, eksperymentów i badań oraz robienia i obróbki zdjęć. Każdy zakupiony produkt posłuży do realizacji celów projektu i do użytku przez ogół młodzieży w obu szkołach przez okres wielu lat po jego zakończeniu. Wpłynie to bardzo korzystnie na proces przyswajania wiedzy i podniesienie jakości nauczania.

Celem nadrzędnym projektu jest integracja społeczna i promocja współpracy pomiędzy młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych po obu stronach granicy na rzecz wspólnego, zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego oraz poznania i ochrony środowiska. Z celu nadrzędnego wynikają cele szczegółowe, którymi są: wzrost wiedzy z zakresu zjawisk i walorów przyrodniczych istniejących po obu stronach granicy, prowadzący do rozwijania postawy dążącej do poszanowania i ochrony środowiska; zawiązanie się  trwałych przyjaźni polsko-litewskich; rozwijanie wspólnych zainteresowań przyrodniczo-fotograficznych. Realizacja projektu jest zgodna i wpisuje się w cele i zalecenia Funduszu Małych Projektów, stwarza warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wpływa na rozwój lokalny obu środowisk. Współpraca pomiędzy partnerami projektu będzie kontynuowana poprzez tworzenie nowych, wspólnych przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej i inicjatyw edukacyjnych.

 

Działania projektu:

 

1.      Warsztaty przyrodnicze.

2.      Wycieczki i wyjazdy krajoznawcze.

3.      Prezentacja przyrodnicza „Litwa, Ejszyszki …- bliscy, a nieznani”.

4.      Wernisaż przyrodniczy „cosmoPOLITan”.

  

Wskaźniki projektu:

Liczba zaangażowanych instytucji partnerskich w każdym z krajów. (W projekcie uczestniczy 2 partnerów: 1 po stronie polskiej, 1 po stronie litewskiej.)

Liczba zorganizowanych imprez. (Planowane w ramach projektu działania to: wykłady przyrodnicze (partner 1), warsztaty przyrodnicze w terenie (Partner1), prezentacja przyrodnicza (Partner 2) i wernisaż przyrodniczy (Partner 1).

Liczba uczestników imprez. (We wszystkich 4 imprezach uczestniczyć będzie 119 osób. W wernisażu przyrodniczym - 50 osób – 35 po stronie polskiej i 15 po stronie litewskiej (20 uczniów – po 10 z PL iLT), 2 opiekunów grup (po 1 z PL i LT), koordynator projektu po stronie polskiej, księgowy po stronie polskiej, 2 wykładowców – po 1 z PL i LT), 2 organizatorów wernisażu (PL), 1 kierownik projektu (PL), dyrektorzy obu szkół (2 osoby), władze lokalne (2 osoby ze strony LT i 6 PL), 11 nauczycieli (PL); w wykładach przyrodniczych - 23 osoby - 20 uczniów (10 Polaków i 10 Litwinów, 2 opiekunów grup i 1 wykładowca po stronie polskiej); w warsztatach przyrodniczych - 23 osoby - 20 uczniów (10 Polaków i 10 Litwinów, 2 opiekunów grup i 1 konsultant przyrody po stronie polskiej); w prezentacji przyrodniczej -23 osoby - 20 uczniów (10 Polaków i 10 Litwinów, 2 opiekunów grup i 1 wykładowca po stronie litewskiej.)

Liczba uczestników projektu. (Uczestnikami projektu będzie młodzież: 10 Polaków i 10 Litwinów, 1 opiekun grupy polskiej,1 opiekun grupy litewskiej. W poszczególnych działaniach uczestniczyć będzie 2 wykładowców (1 Polak i 1 Litwin), 2 organizatorów wernisażu po stronie polskiej, 1 kierownik projektu, 2 koordynatorów (1 po stronie polskiej i 1 po stronie litewskiej) 2 księgowych (1 po stronie polskiej i 1 po stronie litewskiej). W wernisażu przyrodniczym dodatkowo uczestnikami będzie 11 nauczycieli, dyrektorzy szkół obu partnerów oraz władze lokalne w ilości 6 osób z Polski i 2 osoby z Litwy).

Liczba godzin wykładów, warsztatów i prezentacji przyrodniczej. (Odbędzie się 9 godzin wykładów przyrodniczych, 10 godzin warsztatów przyrodniczych, 5 godzin prezentacji przyrodniczej. Wykłady, warsztaty i prezentacja przyrodnicza są niezbędne, by młodzież uczestnicząca w projekcie poznała zagadnienia, które  będzie obserwować i sprawdzać w naturze).

  

warsztaty przyrodnicze

***

wycieczki i wyjazdy krajoznawcze

***

cosmoPOLITan
- podsumowanie projektu Puszcza Giedymina


***

artykuł
,,Puszcza Giedymina" w Puszczy Augustowskiej

***
 ***

artykuł
,,Prezentacja przyrodnicza „Litwa, Ejszyszki… - bliscy, a nieznani

***