II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt:
 

„Akademia Jutra”.


Projekt realizowany będzie w terminie 01.03.2007- 28.02.2008.
 

W ramach w/w projektu nasza szkoła opracowała i realizuje projekt pt:

„PROGRES,”

który  jest nadzieją na spełnienie wielu potrzeb i marzeń osób, które mają prawo, a niestety nie mają możliwości na pełną samorealizację w sferze społecznej, kulturowej i edukacyjnej.
Ma on na celu podniesienie szans edukacyjnych oraz rozwoju społeczno-kulturowego młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich.

W/w projekt obejmuje swym działaniem 200 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, z których 125 uczniów to osoby mieszkające na terenach wiejskich. Działania zawarte w projekcie przewidują realizację:

 • 416 godzin dydaktycznych  podnoszących poziom wiedzy z przedmiotów maturalnych;

 • 195 godzin  zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania historyczno-społeczne, biologiczno-chemiczne, aktorskie i dziennikarskie, w tym medialna debata edukacyjna;

 • 88 godzin warsztatów językowych zwiększających umiejętności posługiwania się językami obcymi;

 • 30 godzin kursu komputerowego;

 • 240 godzin zajęć sportowych;

 • 12 godzin szkoleń  z zakresu ratownictwa medycznego, dietetyki żywienia i zasad savoir vivre;

 • 3 jednodniowe wycieczki poznawcze;

 • 3 kilkudniowe wycieczki poznawcze.

W trakcie trwania projektu uczniowie będą mieli okazję pracować nad umiejętnościami językowymi z aktorem Białostockiego Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki jak również z anglojęzycznym lektorem języka angielskiego.

Podczas debaty edukacyjnej młodzież spotka się z przedstawicielami władz miasta, policji, leśników, prasy lokalnej oraz innych organizacji kulturalno-oświatowych.

Społeczeństwo oraz odbiorcy wsparcia będą informowani o sposobie finansowania i przebiegu projektu poprzez:

 • regularne umieszczanie sprawozdania z projektu na stronie internetowej wnioskodawcy;

 • umieszczenie na terenie szkoły banera reklamowego oraz oznaczenie szkoły tablicami informującymi o udziale wnioskodawcy w projekcie;

 • informacje zawarte w każdym numerze kwartalnika gazetki szkolnej oraz podczas występów grupy teatralnej;

 • współpracę z prasą lokalną;

 • oznaczenie zakupionego sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji projektu;

 • umieszczanie plakatów informacyjnych podczas meczy towarzyskich i rozgrywek międzyszkolnych;

 • nawiązanie współpracy z Telewizją Białystok w formie opublikowania relacji z przebiegu debaty edukacyjnej;

Celem projektu jest zapewnienie młodzieży z obszarów wiejskich i mniejszych miast lepszego i pełniejszego startu w dorosłe życie poprzez wzrost szans edukacyjnych jak również rozwój w aspekcie społecznym i kulturowym.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów maturalnych;

 • ułatwienie wyboru dalszej drogi edukacyjnej;

 • rozwijanie zainteresowań;

 • dostarczenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potrzebnego w osiągnięciu właściwej samooceny i umiejętności właściwego zachowania się w każdej sytuacji i w każdym miejscu;

 • zniwelowanie wewnętrznych i zewnętrznych barier utrudniających wiejskiej młodzieży podjęcie walki o równe szanse edukacyjne i start w dorosłe życie;

 • integracja środowiska wiejskiego i miejskiego;

 • zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego;

 • umożliwienie wzrostu sprawności fizycznej i nabycie umiejętności zdrowej rywalizacji sportowej;

 • wyposażenie uczniów w  umiejętności i wiedzę  niezbędną do samodzielnego funkcjonowania człowieka jako pełnowartościowej  jednostki społecznej;

 • zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem uczelni wyższych;

 • umożliwienie nabycia umiejętności swobodnego poruszania się w świecie wirtualno-medialnym;

 • rozwijanie miłości i szacunku do świata przyrody oraz ukazanie jego piękna jako źródła siły, równowagi i sposobu na nabranie zdrowego dystansu do zgubnego pędu za bezwzględnym osiągnięciem kariery zawodowej.

Podstawowym kryterium doboru grupy ostatecznych beneficjentów projektu jest miejsce zamieszkania oraz miesięczny dochód na osobę w rodzinie. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby z obszarów wiejskich z rodzin ubogich. Uczniowie ci mają utrudniony dostęp do niektórych form edukacji, aktywności sportowej, rozwijania zainteresowań, jak również mają znikomy kontakt z życiem kulturowym. Z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na wyjazdy do większych ośrodków miejskich, jak również  na uczestnictwo w sztuce teatralnej czy operze.

Osoby z w/w środowisk mają niejednokrotnie duże problemy z odnalezieniem się w sytuacjach wymagających znajomości pewnych zasad odpowiedniego zachowania i nierzadko wycofują się z tego powodu z różnych form aktywności społecznej.

Szkolenie savoir vivre, obecność w operze, teatrze, muzeach czy udział w profesjonalnych konferencjach szkoleniowych w dużej mierze ułatwi im swobodniejsze wejście w dorosłe życie i odnalezienie się w każdym środowisku. Ugruntuje to poczucie pewności i prawidłową samoocenę tej młodzieży.

Utrudniony dostęp osób zamieszkałych poza obszarem miasta do służb medycznych wiąże się niejednokrotnie ze zwiększonym ryzykiem trwałego kalectwa lub śmierci na skutek wypadków i zbyt długiego oczekiwania na profesjonalną pomoc. Nabycie podstawowych umiejętności i wiadomości w zakresie ratownictwa medycznego pozwoli przeszkolonym uczniom zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiednio zareagować w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnictwo w takim projekcie z całą pewnością pomoże młodzieży w osiągnięciu lepszych wyników z egzaminów maturalnych, rozwinie zainteresowania z różnych dziedzin naukowo-kulturowych, poprawi  sprawność i wydolność fizyczną, jak również pozwoli na lepszy start w dorosłe życie.

Planowane rezultaty projektu „PROGRES”

Rezultaty twarde:

 • 230 uczniów podniesie swój poziom wiedzy z przedmiotów maturalnych;

 • 30 uczniów rozwinie swoje zainteresowania z dziedziny historyczno-społecznej
  i biologiczno-chemicznej;

 • 25 osób zdobędzie większe umiejętności posługiwania się językami obcymi;

 • 20 uczniów rozwinie swoje zdolności i zainteresowania aktorskie;

 • 20 uczniów nabędzie umiejętności pracy z tekstem;

 • 15 osób będzie umiało lepiej posługiwać się komputerem i podstawowymi programami komputerowymi;

 • 90 uczniów skorzysta z zajęć sportowych i nabędzie umiejętności z zakresu gier drużynowych, pływania i tańca z elementami fitness;

 • 90 uczniów poprawi wydolność i sprawność fizyczną oraz nabędzie umiejętności z zakresu etyki i kultury sportowej;

 • 80 uczniów pojedzie na jednodniowe wycieczki, podczas których zapozna się z zasadami funkcjonowania uczelni wyższych;

 • 120 uczniów skorzysta z jedno lub kilkudniowych wycieczek poznawczych, na których będzie miało możliwość bliższego poznania zabytków i przyrody naszego kraju;

 • 120 uczniów skorzysta z pobytu w muzeum, operze i teatrze;

 • 20 uczniów nabędzie podstawowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy medycznej;

 • 20 uczniów nabędzie umiejętności z zakresu zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z wymogami etyki towarzyskiej;

 • 15 uczniów będzie miało możliwość współpracy i  udziału w debacie z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej;

Rezultaty miękkie:

 • zmniejszenie różnic społecznych pomiędzy młodzieżą zamieszkałą na obszarach wiejskich
  a młodzieżą miejską;

 • integracja obu środowisk;

 • zwiększenie szans edukacyjnych osób zamieszkałych poza miastem;

 • zwiększenie dostępu młodzieży wiejskiej do życia kulturowego;

 • zwiększenie zjawiska tolerancji wśród młodzieży miejskiej do środowisk wiejskich;

 • wzrost poziomu kultury sportu, sprawności fizycznej i wydolności organizmu;

 • nabycie umiejętności prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach i środowiskach
  a przez to wzrost  kultury osobistej;

 • nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną.

Dalsze działania mające na celu zwiększenie szans edukacyjnych i umiejętności społecznych uczniów mieszkających na terenach wiejskich zapewnione będą poprzez kontynuację współpracy z partnerem projektu - Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie oraz przez pomoc i zaangażowanie Rady Rodziców, ATK i Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

(((((((())))))))

Fotoreportaż z jednodniowej wycieczki do Warszawy zorganizowanej w ramach projektu ,,PROGRESS"